عاشقی را چه نیازیست به
توجیه و دلیل

که تو ای "عشق"
همان پرسشِ بی زیرایی . . .