چنان روزی رسان
روزی رساند
كه صد عاقل از آن
حيران بماند

آرزو می کنم.
آن اتفاق قشنگ
برایت امروز بیفتد
آن بهانه ی زیبا را امروز بیابی
آن خبر به گوش ات برسد
و آن دلخوشی زمانش
امروز باشد.آمین❤️