دیگران را ببخش
و خود را رها کن..!
اگر کینه ای در دل نداشته باشی،
سبکتر خواهی بود...
هیچ پرنده ای
با بار سنگین اوج نخواهد گرفت...