هزار کاکلی شاد در چشمان تو

هزار قناری خاموش در گلوی من

عشق را ای کاش زبان سخن بود...