مراقب
حرفهایتان باشید...

وقتی
زده شدند
فقط قابل بخشش هستند..
نه فراموش شدن...!