من تماشای تو می کردم و غافل بودم
کز تماشای تو
خلقی به تماشای منند...