#عشق اگر واقعی باشد...

نه ڪم میشه،،

نه ڪهنه.. نه ڪم رنگ...

دوست داشتن باید،،،

از عمق وجودت باشه...

این رمز ماندگاری عشقه،،