غرور گفت
"غیر ممکن است"

تجربه گفت
" خطرناک است " .

عقل گفت
" بیهوده است ".

دل زمزمه کرد
" امتحانش کن"