همیشه دلم خواسته بدانم
لحظه‌هایِ تو بی من چطور می‌گذرد؟
وقتی نگاهت می‌افتد به برگ
بـه شاخه
بـه پوست درخت
وقتی بـوی پرتقال می ‌پیچد
وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند
وقتی با صدایی بر می‌گردی پشت سرت من نیستم