سلام

طلایے ترین کلیــد

براے ورود بہ قلبهاست

صمیمےترین سلام

تقدیم به شمامهربان ها

امیدکہ طلـوع امروز

آغازخوشےهایت باشد

روزتون گلبارون