عشق مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه یکدل است
وگاهی به بزرگی یک دنیا

یاد بگیریم
با دل کوچکمان یکدنیا
محبت کنیم وعـشق بورزیم....