عشق تنها بازیه دو نفرست که تو اون هر دو بازیکن
میتونن برنده شن...