مشکل واقعی ما انسانها افکار ماهاست حیف همه اش دنبال زیبایی چهره ها هستیم .....