ذات یکمرد واقعی همیشه دنبال یک عارفانه ای بی همتاست که روحش را تسخیر کند نه جسمش را ...