در من کافه ایست...
دور افتاده،دنج و خالی،
که سال هاست کسی در آن رفت و آمد نمیکند...
فقط هر جمعه در خیالم؛محل قرار من و توست...