برای تصرف یک قلب نیاز
به لشکر کشی نیست فقط کافیست مهربون بود و محبت کرد