هرچه میگویی که بگذر
دوری از "او" بهتر است..
فال حافظ باز
با شعری مجابت میکند !