همه می‌گویند
که در وقت نداشتن
به داشته‌هایت فکر کن
من به تو فکر می‌کنم
وقتی ندارمت...