کاش مـن و تـو
دو جلد از یک رمان عاشقانه بودیم
تنگ در آغوش هم
خوابیده در قفسه‌های
کتابخانه‌ای روستایی
گاهی تو را
گاهی مرا،
تنها به سبب
تشدید دلتنگی‌هایمان
به امانت می‌بردند