به شک هایتان شک کنید قبل از آنکه به یقین تبدیل شود.