‍ یک زندگی شاد، زندگی ای متعادل است
- مهربان باشید، ولی به اندازه
- قابل اعتماد باشید، ولی به حریم افرادو بصیرتشان احترام بگذارید.
- قانع باشید، ولی برای رشد کردن آمادگی داشته باشید
🌸