سرمشق تو ،
من هستم و
سرمشق من،
تو...
دل دل نکن تکلیف مان انجام عشق است !