آدم باید این را متوجه شود که جز خدا،کسی جواب مضطر و درمانده را نمی دهد
همه کارهایتان درست می شود

خدایا خوب می دانم که ازحال دل بندگانت آگاهی ،پس شاد کن دلی که غمگین است و باز کن گره های کور زندگیشان را...