برای متوقف کردنِ افکارِ مزاحم،
بخندیم.

وقتی از ته دل می خندی،
تا چند لحظه انديشيدن متوقف
می شود.

غير ممكن است بخندی
و در عين حال بينديشی.
🌸