ورود بچه های پارس ، و دیدن این حجم از تغییراتemojiemojiemojiemojiemoji