برداشتنش برای ما فقط ۱ ثانیه طول میکشه
ولی برای طبیعت ۴۵۰ سال!