تو
در تمام زبان ها
ترجمه ی لبخندی...
هر کجای جهان که تورا بخوانند
گل از گُلِشان میشکفد!