بررسی ایمنی رمز عبور موارد مورد نیاز برای رمز عبور ایمن
رمز عبور شما :
 • حداقل 8 کاراکتر
 • حد اقل 3 یا 4 مورد از موارد زیر :
  - حروف بزرگ
  - حروف کوچک
  - اعداد
  - سمبل و کاراکتر ویژه
مخفی :
میران ایمنی
0%
 
پیچیدگی :
خیلی کوتاه
موارد اضافه شده با نمره مثبت نوع ضریب تعداد امتیاز
 
تعداد کراکتر ها Flat +(n*4)
 
 
 
حروف بزرگ Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
حروف کوچک Cond/Incr +((len-n)*2)
 
 
 
اعداد Cond +(n*4)
 
 
 
سمبل ها و کاراکتر های ویژه Flat +(n*6)
 
 
 
قرار گیری اعداد و سمبل ها در وسط Flat +(n*2)
 
 
 
رسیدن به نیازمندی ها Flat +(n*2)
 
 
موارد ضعف ایمنی با نمره منفی
 
فقط حروف Flat -n
 
 
 
فقط اعداد Flat -n
 
 
 
تکرار حروف (حساس به کوچکی و بزرگی) Comp -
 
 
 
حروف بزرگ متوالی Flat -(n*2)
 
 
 
حروف کوچک متوالی Flat -(n*2)
 
 
 
اعداد متوالی Flat -(n*2)
 
 
 
حروف ترتیبی (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
اعداد ترتیبی (3+) Flat -(n*3)
 
 
 
سمبل های ترتیبی (3+) Flat -(n*3)
 
 
توضیحات
 •  
  عالی: از مرز نیازمندی های رمز عبور ایمن بالاتر است
 •  
  خوب: کمترین نیازمندی های یک رمز عبور ایمن را دارد
 •  
  اخطار: از شیوه نادرست ترکیب استفاده شده است
 •  
  غلط: کمترین نیازمندی های رمز عبور ایمن را ندارد