امروز اون چیزی رو بخون که هیچکس دیگه نمیخونه
به چیزی فکر کن که کس دیگه ای بهش فکر نمیکنه
کاری رو بکن که هیچکس جرئت انجام دادنش رو نداشته باشه
خوب نیست که ذهنمون دائما با آدمها هم عقیده باشه.
emojiemojiemoji