"چه عجب یاد ما کردین؟"
"دلتون که برای ما تنگ نمیشه" و...

اینها تعارف و ادب نیستن که در جواب تلفن به ادم میگید
اینا دوتا جمله زشت،دوتا طعنه ،دوتا حرف مزخرف هستن که تمام محبتی که باعث شده ادم بهتون زنگ بزنه رو میشوره میبره.