در باور گیلانیان قدیم اگر اول صبح صدای این پرنده درحوالی خانه‌ای شنیده شود مهمانی به آن خانه رجوع خواهد کرد. حکم تلفن امروزی را داشت 😊