‏من
شعرهایم را
از چشمهای تـــــو می دزدم
دیوان قشنگیست
...