مارکو: از بوسه‌ی من خوشت نیومد؟!

ورونیکا: کاش گناه نبود، تا کاملا لذت می‌بردم..

مارکو: ما گناه می‌کنیم تا خدا بخشنده بمونه!