درسته ديوونه بود

ولى ديوونه‌ی خوبى بود؛

لج مى‌كرد ولى لج‌تو درنمياورد.

يه‌ جورى مراقب دلت بود

كه از اقيانوسْ يه قطره‌شم جا به جا نشه!