یه سری میخوان هی بزننم زمین
اما نمیدونن بزنن که هوا میرم عینِ توپ
پروازو بلدم اَ دوران بچگیم
پَ کل طول سقوطم هم نمیشه خیلی طول