هنوز هم دارند
مخفی‌کاری می‌کنند،
حتی در عشق
من می‌گویم آدم اگر کسی را
دوست داشته باشد
باید با صدای بلند بگوید!