در آغوشم بگیر
آغوش تو
درمان همه ی دردهای
بی درمان من است