‌؛

دوباره بہ چشمـانت می‌رسم..

می‌چرخـم و می‌رقصـم و می‌ڪَردم

خیالٺ را برمی‌دارمو

بہ سمٺِ خـدا راه می‌اُفتم

ٺا سحـرڪَاه ڪلافہ‌اش می‌ڪنم ..!!

...

...

...!