خیلی ها طوری
زندگی می‌کنند
که گویی هنوز به دنیا نیامده‌اند.
اما یک بار
دانشجویی
از ویلیام باروز پرسید
درباره‌ی زندگی پس از مرگ
چی فکر می‌کند
و باروز پاسخ داد:
"از کجا می‌دانی
که هنوز نمرده‌ای؟"

#میروسلاو_هولوب