loading
جستجو برچسب

جستجوی پست های حاوی برچسب : مولانا

چشمهایش چشمهایش
4 روز

قَــرارِ زِندگـانی آن نِگـارَست

کَـزو آن بی‌قراری بَرقَرارست
loading...
چشمهایش چشمهایش
5 روز

چنان آمیختم با او

که دل با من نیامیزد ♥️
چشمهایش چشمهایش
5 روز

چو هَـمرَهم تـو نباشـی

سَفَـر چـه سـود کُنـد...؟
loading...
چشمهایش چشمهایش
9 روز

خویِ من کِی خوش شود

بی روی خوبَت ای نِگـار؟


loading...
چشمهایش چشمهایش
12 روز

‏گر من به غم عشق تو نسپارم دل

دل را چه کنم بهر چه میدارم دل؟
loading...
چشمهایش چشمهایش
19 روز

در عشقِ جانان جان بِده

بی‌عشق نگشاید گِره...
loading...
چشمهایش چشمهایش
22 روز

کِی زِ سَرَم

بُــرون شَـوَد

یِک نَفَـس آرِزوی تــو...!
loading...
چشمهایش چشمهایش
26 روز

خـواهی بیـا بِبَخـشا...

خواهی برو جَـفا کن!


loading...
چشمهایش چشمهایش
30 روز

عاشـقی پیـداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل


loading...
چشمهایش چشمهایش
1 ماه

که جـانان

طالِـبِ جـانَست

و جـان

جـویای جـانانَست...


loading...
صفحات: 1 2 3 4 5