تهران،
پاریس،
لندن.
فرقی ندارد!
هر کجــای دنیا که باشم،
"تو" کنــارم ایـستــاده‌ای...