جهانم باش

به چرخشِ چند هزار سال نوری

در منظومهِ نگاهت

به هر آنچه در توست

جاذبه دارم ... !