همان تعبیر زمینیِ ماه آسمانِ منی...

به قول نیما

را

من چشم در راهم

شباهنگام