بسم الله الرحمن الرحیم

دیگه تمومه گریه و زاری
تمومه این شبای بیداری

آخه نگفتی دختری داری
گذاشتی رفتی....

نذار بازم بهم جسارت شه
همین لباس پاره غارت شه

منو ببر که عمه راحت شه
بابا... بابایی....😔

🌷