دلتان را جوری بار بیاورید
که غمِ رفتن هیچ کس
صدمه به آن نزند ...!