مشکل اینجاست؛
همیشه آدم‌های تنوع طلب
دست می‌گذارند روی آدمهای وفادار
افسوس …!