انسان در کلمات نیست که
بیان منحصر می یابد
بلکه انسان در ناگفته هایش نهفته است،
که محرم ترین شخص
شاید از ناگفته هایش او را بشناسد.
عاطفه ی آدمی را می توان
در مویرگ چشمان او هم بازیافت...