من بریدم دل ز تو اما خدایی جانِ من
سر به بالین مینهی دردی نداری در دلت؟!