بیا بهم اعتماد کنیم

چشمانت را به من بسپار

دلت را به دریا...

برویم به آن بی نهایتی که آغازش

با اعتماد من

به چشمان مست ات

شروع شد

برویم تا انتهای بودن

تا انتهای ماندن

آنجا که حالِ دل خوبِ خوب است...!