چقدر ساختگی و تصنعی است که کسی بگوید: «میخواهم با تو کاملاً روراست باشم.»

چه دلیلی دارد که چنین حرفی بزنیم؟ روراستی نیازی به مقدمه چینی ندارد روراستی خودش را نشان خواهد داد. باید بر پیشانیت نوشته شده باشد باید از لحن کلامت معلوم باشد، باید در چشم‌هایت برق بزند، مثل عاشقی که با یک نگاه به مکنونات قلبی معشوقه پی می‌برد. باید بوی خوش راستی و صداقت از تو به مشام دیگران رسد.

روراستی دروغین همچون فرو کردن خنجری در پهلوی دیگران است. هیچی زشت‌تر از دوستیِ ساختگیِ گرگ‌مآبانه نیست. از آن پرهیز کن. کسی که واقعاً خوب و ساده و خیرخواه باشد از نگاهش معلوم است و همه قادر به تشخیص آن هستند
.بیشتر...